Minimumsbemanning/minimum staffing

Vi har redusert vår virksomhet til et minimum grunnet omfattende permitteringer på grunn situasjonen vi som nasjon er inne i.

Vi er nektet tilgang til alle arbeidsplasser og har dermed ikke grunnlag for å holde åpent.

Vi vil forsøke å besvare kritiske henvendelser fra våre ansatte  og våre kunder, men gjør oppmerksom på at dette kan ta noe tid.

I kritiske tilfeller kan Terje Tobiassen kontaktes på telefon 91156054.

Planlagte møter i perioden hvor helsemyndighetens restriksjoner gjelder vil vi måtte avlyse

Se ellers vår hjemmeside www.prosjektpartner.biz eller vår facebook side for informasjon

For bemanningstjenester kan Marco Scharin marco@jjs.no kontaktes

Information in English

We have reduced our business to a minimum due to extensive layoffs due to the situation we as a nation are in.

We have been denied access to all workplaces and thus have no basis for keeping open.

We will try to respond to critical inquiries from our employees and our customers, but please note that this may take some time.

In critical cases, Terje Tobiassen can be contacted on 91156054.

Scheduled meetings during the period in which the health authorities’ restrictions apply we will have to cancel.

Otherwise, see our website www.prosjektpartner.biz or our facebook page for information

For staffing services, Marco Scharin marco@jjs.no can be contacted