Conditional lay off notification

Betinget permitteringsvarsel

Dersom Tariffoppgjøret 2021 fører til at noen av våre medarbeidere blir tatt ut i streik, vil vi likevel holde virksomheten i gang så lenge som mulig. Viser det seg at streiken ikke gjør det mulig å holde virksomheten i gang på rasjonell måte, må bedriften permittere helt eller delvis. Bedriften har i møte 26.03.21 konferert med de tillitsvalgte om situasjonen. Under henvisning til Hovedavtalens § 7-5, jf. § 7-1 nr. 1, varsler vi herved om at samtlige eller noen av våre medarbeidere vil kunne bli permittert som en følge av streiken.

Så snart bedriften får oversikt over situasjonen, vil det bli gitt nærmere beskjed om tidspunktet for iverksettelsen av permitteringen og mulig varighet. De som blir berørt vil få underretning så snart som mulig.

Conditional lay off notification

If the tariff settlement 2021 causes some of our employees to be put into strike, we will keep your business running as long as possible. If it turns out that the strike does not make it possible to run the business in a rational way, the company must leave all or part of it.

The company is meeting 26.03.21 with the union representatives on the situation. With reference toSection 7-1 of the General Agreement, cf. Section 7-1, No. 1, hereby announces that all or any of our employees may be laid off as a result of the strike.

As soon as your business gets an overview of the situation, you will be informed about the time of implementation of the layoff and possible duration. Those affected will receive notification as soon as possible

Stavanger 26.03.2021

Terje Tobiassen